Menu

Single Blog Post

27

Sierpień

Rozpoczęcie II etapu konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2016 rok”

Szanowni Państwo,
rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok”.
Program współpracy Gminy Miasto Płock jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2016 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2015 rok przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z uwzględnieniem zmian, które zostały zaproponowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.
Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu do dnia 14 września 2015 r. Uwagi można składać na załączonym formularzu zmian.
II etap konsultacji społecznych projektu Programu jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad Programem współpracy. Treść drugiej wersji projektu Programu zgodnie z harmonogramem prac została przygotowana przez Zespół Redakcyjny i zamieszczona poniżej w wersji elektronicznej oraz jest dostępna bezpośrednio w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 14 września 2015 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09 402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Projekt-Progr.współpr.- 2016 rok II etap

Formularz zmian do projektu Programu Współpracy na 2016 rok