Menu

Blog Single Post

07

Październik

PRAKTYCZNE WARSZTATY: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 22-23 października w PŁOCKU

Szanowni Państwo w dniu 30 września 2015 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła pierwsze konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – termin składania wniosków: 26 październik 2015

 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych – termin składania wniosków o dofinasowanie: 28 październik 2015,

 10.1.4 „Edukacja przedszkolna – termin składania wniosków o dofinansowanie: 29 październik 2015.

 W związku z powyższym Pomorska Grupa Doradcza zaprasza na zajęcia:

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warsztaty odbędą się w Płocku w dniach 22-23 października 2015 r. w sali szkoleniowej Hotelu Płock*** przy ul. Jachowicza 38, http://www.hotelplock.pl, tel.: 24 262 93 93

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z użyciem systemu elektronicznego MEWA oraz posiadanie przez każdego z Uczestników prawidłowo przygotowanego wniosku aplikacyjnego.

 Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem komputerów będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ogłoszonych konkursach, a ich celem jest przygotowanie wniosków o dofinansowanie w sposób zgodny z Regulaminem konkursu, dokumentami programowymi oraz przepisami prawa.

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 400,00 PLN brutto.

W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania rabatu.

płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.

 Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@kamilzbroja.eu

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 500 205 198

Maksymalna ilość uczestników wynosi 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!

 Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SZKOLENIA

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Trener: Kamil Zbroja

Dzień I
Godzina Temat
9.00 – 10.30 §   Regulaminy konkursów:

–         uprawnieni beneficjenci,

–         rodzaje projektów i działań projektowych,

–         okres realizacji projektu,

–         grupy docelowe,

–         wymagania finansowe,

–         obszar realizacji projektu,

–         kryteria wyboru projektów.

§   Wybór rodzaju projektów do opracowania wniosku aplikacyjnego.

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.15 §   Karta oceny formalnej wniosku.

§   Karta oceny merytorycznej wniosku.

§   Wytyczne kwalifikowania wydatków.

§   Praca z elektronicznym systemem przesyłania wniosków MEWA.

§   Zakładanie zaufanego profilu ePuap.

12.15 – 12.45
Przerwa na lunch
12.45 – 14.15 §   Warsztaty – opracowanie wniosku aplikacyjnego i omówienie.
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00 §   Warsztaty – opracowanie wniosku aplikacyjnego i omówienie.
Dzień II
Godzina Temat
9.00 – 10.30 §   Warsztaty – opracowanie wniosku aplikacyjnego i omówienie.
10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.15 §   Warsztaty – opracowanie wniosku aplikacyjnego i omówienie.
12.15 – 12.45
Przerwa na lunch
12.45 – 14.15 §   Ćwiczenie – ocena formalna wniosków o dofinansowanie – wypełnienie kart ocen formalnych.
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00 §   Ćwiczenie – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie – wypełnienie kart ocen merytorycznych.
16.00
Podsumowanie, zakończenie i rozdanie certyfikatów.

 

Praktyczne warsztaty będą składały się z trzech części:

 1. Prezentacja konkursów oraz dokumentów regulujących przygotowanie wniosków i realizację projektów.
 2. Wybór projektów do opracowania podczas zajęć i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 3. Ocena formalna i merytoryczna opracowanych wniosków.

Na warsztatach uczestnicy będą mogli korzystać z komputerów posiadających dostęp do Internetu co pozwoli na wyszukiwanie informacji niezbędnych do opracowania wniosków oraz na przygotowanie ich w Systemie MEWA.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

 1. DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
Nazwa szkolenia lub kursu: PRAKTYCZNE WARSZTATY:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Cena jednostkowa w PLN brutto: 400,00 Termin: Płock, 22-23 października 2015
 1. DANE DOTYCZĄCE PŁATNIKA
Nazwa instytucji:             

 

Adres: 

(ulica, miasto, kod pocztowy)

 

 

NIP:   Telefon:  

 

Fax:   Email:  

 

Telefon do księgowości:  
 1. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
  Uczestnik 1 Uczestnik 2
Imię i Nazwisko    
Telefon kontaktowy    
Adres email    
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
 2. W przypadku powiadomienia o nieobecności Uczestnika na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem zajęć – obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny.
 3. Płatność: przelewem po zakończeniu szkolenia – 7 dni (faktury przekazywane są Uczestnikom kursu/szkolenia podczas zajęć).
 4. Zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami realizacji zamówienia i płatności oraz akceptujemy je.

Formularz należy przesłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną: rekrutacja@kamilzbroja.eu

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej:   Podpis i pieczęć: