Menu

Blog Single Post

01

Luty

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjne
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na spotkanie informacyjne.

W programie spotkań przewidziano:

1) informację na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych;
3) informację o priorytetowych obszarach współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku;
4) przedstawienie harmonogramu ogłaszania konkursów ofert w 2016 roku; 5) informację o możliwości składania ofert konkursowych w ramach realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, w tym także krótki instruktaż sposobu składania ofert z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Termin spotkania:
23 lutego 2016 r., Płock, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku, ulica 1 Maja 7b.
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/samorzad_wojewodztwa_mazowieckiego_zaprasza_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_na_spotkani.html?cHash=0838c555ec

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie polityki społecznej w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 149/121/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert: od 27 stycznia do 19 lutego 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_trzech_obszarach_wspolpracy_w.html?cHash=8ab1e72f1f

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku
Znany jest już planowany harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w delegaturach Urzędu, na stronie internetowej Województwa www.mazovia.pl, a także na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkurs ofert”. Ogłoszenia o konkursach, prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, wywieszane są na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/planowane_terminy_oglaszania_otwartych_konkursow_ofert_na_realizacje_zadan_wojewodztwa_mazowie.html?cHash=aeaedd22f3

Program współpracy na 2016 rok został znowelizowany
W dniu 21 grudnia 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził zmiany w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Do Programu wprowadzone zostały m.in. nowe zadania publiczne przewidziane do zlecania do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania te obejmują inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzmocnienie jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez umożliwienie im zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczego. Zmieniony Program został opublikowany na stronie:

http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html

Nowe konkursy ofert – nowi przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowych
W związku z rozszerzeniem listy obszarów priorytetowych, w których Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w 2016 roku, niezbędne jest poszerzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania się na wspomnianą listę. Szczegółowa procedura dokonywania zgłoszeń opisana jest na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/lista_przedstawiceli_organizacji_pozarzadowych_do_komisji_konkursowych.html. Jest tam także dostępny formularz, który także przesyłamy w załączeniu do tej informacji.

VI posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
20 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się szóste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Obecnych było 11 spośród 18 członków.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/vi_posiedzenie_mazowieckiej_rady_dzialalnosci_pozytku_publicznego_iii_kadencji.html?cHash=a6cdb00bc2

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 680
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl