Menu

Blog Single Post

27

Kwiecień

Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza konkurs na wypoczynek letni „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”

100 tysięcy złotych przeznaczyła Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Płocka. O środki finansowe mogą ubiegać się instytucje pozarządowe w ramach projektu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”. Zaletą inicjatywy jest także możliwość zaplanowania czasu wolnego dla najmłodszych nie tylko w powiecie płockim, ale także gostynińskim i sierpeckim. Wnioski przyjmowane będą do 20 maja. Zwycięzców konkursu poznamy do 19 czerwca 2019 r.

„Wakacje w Płocku na wesoło” to konkurs, który Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza od kilku lat co roku na wiosnę. To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji. Projekty, na które Fundusz Grantowy zaplanował w tym roku 100 000 zł., powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów. Preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad małoletnimi w wieku 5-16 lat. Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań. Pod uwagę będą brane także projekty, które potrafią zwiększać wrażliwość społeczną młodocianych na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, a także pozwalające nawiązać nowe kontakty i zdobywanie nowych doświadczeń. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy Fundusz Grantowy dla Płocka ogłosił w 2012 r. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na potrzebę organizacji coraz większej ilości zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Wakacyjny konkurs grantowy, corocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach. W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu dofinansowane zostały 43 projekty na łączną kwotą prawie 515 tys. zł. W projektach tych udział wzięło blisko 10.000 młodych płocczan.

Obecnie Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest w trakcie finansowania projektów płockich organizacji pozarządowych z pośród 32, które otrzymały dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu grantowego oraz w III edycji konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Środki finansowe na projekty zostały przyznane w grudniu ubiegłego roku. Ponadto Fundusz Grantowy finansuje także projekt streetworkingu realizowany na pięciu płockich osiedlach oraz projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego a dotyczący utworzenia placówek wsparcia dziennego w tym jednej w formie podwórkowej oraz wsparcia działalności już istniejących placówek w strukturach MOPS poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe podopiecznych.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock.

Fundusz jest także cykliczne wspierany przez Fundację Levis Strauss. Płocki model współpracy stworzony przed 15 laty został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach. Fundusz został umieszczony raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15. wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs)

Przypominamy, na wnioski konkursowe Fundacja oczekuje do 20 maja, do godziny 16.00.

Formularze konkursowe dostępne będą na stronie: www.fundusz-grantowy.pl

-->