Menu

Blog Single Post

03

Lipiec

Projekt Programu Współpracy na 2020 rok

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie miasta Płocka na 2020 rok”. Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym zasady i formy współpracy płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2020 rok został opracowany przez Dyrektora Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych przy współpracy z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej i dostępne są także w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Misjonarskiej 22.

Propozycje zmian, zalecenia oraz uwagi do projektu Programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku na:

  • adres: Urząd Miasta Płocka Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
  • adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Program współpracy 2020 [projekt do zaopiniowania]

formularz zmian do programu współpracy

-->