Menu

Blog Single Post

14

Styczeń

Konkurs ofert Polska pomoc rozwojowa 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

ogłosił otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2020”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020″, w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów (celów ogólnych) działań objętych ww. dokumentem.

Ofertę w wersji papierowej wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.10 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 16:15:

• pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2020” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

albo • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2020” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

albo • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl . W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs PPR 2020 (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursowa znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,ofert,Polska,pomoc,rozwojowa,2020,ogloszony!,3073.html

 

-->