Menu

Blog Single Post

02

Marzec

1 procent dla Płocka

W naszym mieście funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które oferują mieszkańcom różnorodne formy aktywności i wsparcia. Przekazując na ich rzecz 1 procent naszego podatku dajemy im więcej możliwości do działania.

Wykaz organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2019 rok w 2020 roku powstał w oparciu o informacje,
zaktualizowane 14 stycznia 2020 r. i zamieszczone przez Narodowy Instytut Wolności
na stronie internetowej https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Bank Żywności w Płocku Związek Stowarzyszeń
KRS 0000296823

09-402 Płock, ul. 3 Maja 18 pok. 315, tel. 24 264 42 98
www.bankzywnosciplock.pl, e-mail:pomozinnym@poczta.onet.pl

Wspiera żywnością potrzebujących – seniorów, dorosłych i dzieci – za pośrednictwem organizacji walczących z głodem. Bezpłatnie dostarcza im pełnowartościową żywność, pozyskaną m.in. z nadprodukcji, zbiórek i darowizn. Jego misją jest przeciwdziałanie utylizacji lub marnowaniu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia.

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej

KRS 0000349425
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34, tel. 24 267 82 40
www.fundacjaplock.caritas.pl, e-mail: fundacjaplock@caritas.pl

Wspiera osoby chore, potrzebujące i wykluczone społecznie. Organizuje pomoc materialną i finansową dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi wspólne działania z Caritas Diecezji Płockiej.

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA
KRS 0000343876
09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 21a, tel. 24 268 04 48, 24 268 66 81, kom. 513 107 753
www.cpp-metanoia.com, e-mail: metanoia@op.pl

Pomaga osobom przeżywającym różne trudności w znalezieniu chęci i siły do zmian w życiu, ponieważ słowo „matanoia” w języku greckim oznacza „przemianę”. Centrum oferuje porady, kursy, szkolenia i warsztaty z wielu dziedzin, m.in. psychologii, pedagogiki, prawa, mediacji, profilaktyki i terapii uzależnień.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
KRS 0000291419
09-402 Płock, ul. Krótka 3a, tel. 24 262 92 13
www.mazowiecka.zhp.pl, e-mail: mazowiecka@zhp.pl

Misją ZHP jest wychowanie dzieci i młodzieży – wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakterów przez stawianie wyzwań. Chorągiew propaguje też piękno regionu, jego historię i teraźniejszość, zachęcając młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz Mazowsza. Swoje zadanie realizuje poprzez organizację m.in.: wypoczynku dla młodych, przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz kształcenie specjalistyczne.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku
KRS 0000291419 – cel szczegółowy: Hufiec ZHP PŁOCK
09-402 Płock, ul. Krótka 3a, tel. 24 262 33 96
www.plock.zhp.pl, e-mail: plock@zhp.pl

Wspiera rozwój dzieci i młodzieży, prowadząc gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz placówki wsparcia dziennego: świetlicę miejską „Przytulisko” i klub profilaktyki środowiskowej „Przyjaciele”. Organizuje wypoczynek letni i zimowy, kursy pierwszej pomocy. Zajmuje się też upamiętnianiem ważnych historycznych rocznic: odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych, obrony Płocka 1920 roku oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. W działaniach Hufca ZHP Płock uczestniczy kilkuset młodych płocczan.

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”
KRS 0000417068
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 17c lok. 3, tel. 24 365 65 50, 607 427 720
www.fundacjafeniks.com, e-mail: prezeska37@o2.pl

Organizuje pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Fundacja pomaga także osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Działa też w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa nad wodą.

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”
KRS 0000037031
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel. 22 778 08 51, 22 778 08 53
www.fundacja.orlen.pl, e-mail: fundacja@orlen.pl

Wspiera rodzinne domy dziecka i ich podopiecznych, udzielając pomocy rzeczowej i finansowej, fundując stypendia, organizując wypoczynek letni i zimowy. Prowadzi programy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów z Płocka i okolic, młodzieży utalentowanej w zakresie nauk ścisłych itd. Realizuje też działania dot. poprawy bezpieczeństwa, rozwoju społeczności lokalnych, kultury, nauki i podtrzymania tradycji narodowych.

Fundacja Panaceum
KRS 0000227423
09-400 Płock, ul. Garleja 3, tel. 606 661 007, 692 525 812
www.fundacjapanaceum.plocman.pl, e-mail: fundacja.panaceum@wp.pl

Pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym. Stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i nieść pomoc poprzez dożywianie, pomoc w zakupie czy wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego. Zadaniem Fundacji jest również wspieranie placówek opiekuńczych i terapeutycznych, szczególnie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” i Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku
KRS 0000069061
09-402 Płock, ul. Kościuszki 5, tel. 24 364 98 95
www.bratalbert.pl, e-mail: bratalbert@vp.pl

Stowarzyszenie niesie pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą dzieciom, młodzieży i dorosłym w trudnej sytuacji życiowej. Wydaje posiłki poranne dla bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych w punkcie dożywiania „Kromka Chleba”; prowadzi świetlicę miejską dla dzieci; klub profilaktyki środowiskowej dla młodzieży; dom dziennego pobytu dla seniorów; pośrednictwo pracy; centrum integracji społecznej, które szkoli osoby bezrobotne oraz poradnię rodzinną.

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom”
KRS 0000008838
ul. 3 Maja 18, 09-402 Płock, tel. 24 266 98 90
e-mail: krajstowpomoc@gmail.com

Pomaga materialnie i finansowo dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i psychicznie, w szczególności dotkniętej porażeniem mózgowym, wadami postawy, cukrzycą, epilepsją, niewidzącej i głuchoniemej. Wspiera remonty i inwestycje placówek skupiających młodych ludzi z powyższymi schorzeniami. Przekazuje potrzebującym sprzęt rehabilitacyjny, żywność, odzież i obuwie, a także prowadzi dla nich szkolenia. Organizuje w Płocku integracyjne Festyny „Nadzieja”.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto”
KRS 0000247597
09-400 Płock, ul. Małachowskiego 4b/3, tel. 24 366 86 76
www.defacto.org.pl, e-mail: defacto.org@wp.pl

Dąży do usunięcia barier w dostępie osób niewidomych do informacji i kultury. Prowadzi kiosk z prasą dla niewidomych, internetowy klub filmowy „Pociąg” oraz niewidzialną galerię sztuki, gdzie można przeczytać audiodeskrypcję największych dzieł sztuki. Organizuje Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), na którym można obejrzeć filmy z audiodeskrypcją i spektakle teatralne oraz spotkać się z reżyserami, aktorami, krytykami.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock
KRS 0000621162,
09-400 Płock, ul. Walecznych 20, tel. 509 433 543
www.volleyplock.pl

Misją MUKSu, który zrzesza dzieci i młodzież z płockich szkół, jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja siatkówki i kształtowanie charakterów poprzez współzawodnictwo sportowe. Członkowie klubu mają możliwość realizacji swoich pasji, poznawania innych kultur oraz nawiązywania sportowych kontaktów w całej Europie.

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
KRS 0000334562
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 8, tel. 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu, e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Promuje pozytywny wizerunek Płocka i regionu, wspiera rozwój turystyki w mieście oraz integrację środowiska turystycznego. Podejmuje liczne działania z obszaru ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Przekazuje płocczanom wiedzę o historii miasta i jego największych atrakcjach, realizując m.in. spacery po mieście, programy edukacyjne dla uczniów.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Płocku
KRS 0000231127
09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 lok. 405, tel. 24 367 45 77
e-mail: kpdplock@gmail.com

Organizuje turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, warsztaty i szkolenia dotyczące cukrzycy, a także imprezy integrujące środowisko. Szkoli nauczycieli i opiekunów młodych diabetyków. Udziela również chorym i ich rodzinom pomocy materialnej i sprzętowej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Powiatowy w Płocku
KRS 0000229006
09-400 Płock, ul. Bartnicza 4, tel. 665 979 243
e-mail psd.plock@gmail.com

Zajmuje się wydawaniem książek i czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków, inicjuje i wspiera obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizuje szkolenia, kursy, warsztaty, imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne i integracyjne. Wspiera członków Oddziału w walce z nieuleczalną chorobą i w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi i materialnymi.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział przy PKN ORLEN S.A.
KRS 0000042534
09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 12, tel. 24 262 83 92, 517 117 144
e-mail: psd.oddz.orlen@gmail.com

Celem działania Oddziału jest zarówno pomoc charytatywna i społeczna osobom z cukrzycą, integracja środowiska, jak i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu diabetologii.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
KRS 0000212656
09-402 Płock, ul. Wyszogrodzka 1a, tel. 24 262 92 28, 519 873 173
www.woprplock.pl, e-mail: biuro@woprplock.pl

Nadrzędnym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz ratowanie zdrowia i życia ludzi, którzy ulegli wypadkowi, a także ochrona środowiska naturalnego. Ważną częścią działalności jest propagowanie właściwych zachowań nad wodą, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego żywienia oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym i edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych.

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód
KRS 0000211879
09-402 Płock, ul. Dworcowa 2, e-mail: srwz@poczta.fm

Opiekuje się repatriantami ze Wschodu, pomagając im w adaptacji do życia w Polsce. Współpracuje z organizacjami polskimi działającymi w różnych częściach Rosji oraz w Mołdawii, Kazachstanie i na Białorusi. Wspiera polskie szkoły na Wschodzie, zespoły wokalno-taneczne oraz studentów – Polaków ze Wschodu uczących się w naszym kraju; organizuje dla młodzieży pobyty wakacyjne i szkoleniowe, warsztaty językowe i spotkania integracyjne z mieszkańcami Płocka.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OTO JA
KRS: 0000265247
09-402 Płock, ul. Okrzei 2/19, tel. 507 153 045
e-mail: otoja@otoja.org.pl

Zajmuje się promocją, popularyzacją, opieką artystyczną i prawną artystów z tzw. Płockiego Zagłębia Sztuki Naiwnej i Art Brut. Prowadzi Galerię OTO JA przy pl. Narutowicza z działami twórców sztuki nieprofesjonalnej.

Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie”
pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej
KRS 0000025247
09-407 Płock, al. Piłsudskiego 37,
www.hospicjum.org.pl, e-mail: hospicjum1987@o2.pl

Pomaga rocznie kilkuset chorym i ich rodzinom, realizując ich prawo do godnego chorowania, a gdy nadejdzie czas – do godnego odchodzenia. Prowadzi hospicjum stacjonarne, domowe dla dorosłych i dla dzieci oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych pozostających w stanie śpiączki. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin, usuwanie lub zmniejszanie objawów chorobowych, łagodzenie cierpień duchowych. W placówce licznie działają wolontariusze, tworząc wolontariat medyczny i akcyjny.

Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku
KRS 0000303201
09-402 Płock, ul. Sportowa 3
www.ikt.plock.pl, e-mail: siktplock@orlenpolishopen.pl

Propaguje tenis wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, dla których ten sport jest doskonałą formą rehabilitacji. Organizuje obozy sportowe, turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. Aktywizuje społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne, szczególnie osoby z upośledzeniem narządów ruchu.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
KRS 0000235734
09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26,
www.siedelta.pl, e-mail: stowarzyszenie@siedelta.pl

Od kilku lat organizuje zajęcia z twórczości dla przedszkolaków i uczniów oraz wspiera uzdolnioną naukowo młodzież. Stowarzyszenie przekonuje młodych ludzi, że mogą odważnie spełniać swoje marzenia i wykorzystywać swój potencjał jako architekci, lekarze, informatycy, naukowcy. We współpracy z przedsiębiorcami, fundacjami i uczelniami wyższymi prowadzi programy wspierające uzdolnienia, DELTAKLUB oraz uniwersytet dziecięcy.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
KRS 0000215754
09-402 Płock, ul. 3 Maja 18 lok. 204,
www.autyzmpomoc.org, e-mail: odzyskacwiezi@gmail.com

Reprezentuje i broni interesów osób z autyzmem i ich rodzin. Działa przy nim punkt diagnostyczno-konsultacyjny, gdzie można uzyskać pomoc i diagnozę. Prowadzi również zajęcia terapeutyczne w zakresie: terapii pedagogicznej z elementami ABA, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, neurokinezjologii, treningu słuchowego wg Tomatisa.

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”
KRS 0000355598
09-402 Płock, ul. Brzozowa 3, tel. 24 364 31 90, 24 364 31 91
e-mail: podbrzozami.sp12@op.pl
Od 2010 roku wspiera działania i rozwój Szkoły Podstawowej nr 12. Pozyskując środki z różnych źródeł, pomaga w rozszerzaniu i wzbogacaniu oferty placówki, wspiera organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla uczniów, przygotowuje spotkania i projekty integrujące szkolną społeczność.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku
KRS 0000223510
09-402 Płock, ul. Lasockiego 14, tel. 728 113 352
www.sosw2plock.com, e-mail:stowarzyszeniepomocnadlon@gmail.com

Pomaga dzieciom i młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną, fizyczną bądź społeczną oraz ich rodzinom. Jego podopieczni korzystają z zajęć grupowych i indywidualnych, podczas których zdobywają nowe umiejętności oraz doskonalą te posiadane. Jest to dla nich często jedyna możliwość codziennego udziału w życiu społecznym, szerszym niż najbliższa rodzina. Stowarzyszenie działa na rzecz SOSW nr 2 w Płocku, organizując uczącej się tam młodzieży m.in. wycieczki, pikniki i zawody sportowe.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”
KRS 0000215779
09-407 Płock, ul. Owocowa 19
www.silnirazem.plocman.pl, e-mail: silnirazem@plocman.pl

Jednoczy ludzi chcących nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, wyrównywania ich szans życiowych, propaguje i rozwija inicjatywy, postawy i działania sprzyjające integracji i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
KRS 0000184746
09-402 Płock ul. 3 Maja 16 pok. 413 (IV piętro), tel. 24 268 61 88, 605 824 805
www.jestemplock.org, e-mail: miroslawa.klinger@onet.pl

Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową z Płocka i okolic. Jego misją jest poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez pokazywanie ich możliwości i osiągnięć na różnych płaszczyznach życia. Zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie aktywne uczestnictwo w różnych sferach życia, prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową, udziela wszechstronnej pomocy.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „TYGIEL”
KRS 0000369501
09-408 Płock, ul. Bałtycka 25, tel. 662 883 667

Pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziała zjawisku wykluczenia społecznego, uzależnieniom oraz prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Zapewnia rodzinom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, prowadzi szkolenia dla wolontariuszy pomagających rodzinom i dla rodzin zastępczych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
KRS 0000119061
09-402 Płock, Al. Jachowicza 34
www.dzieciplocka.pl, e-mail: dzieciplocka@op.pl

Kompleksowo wspiera działalność HZPiT „Dzieci Płocka” oraz popularyzuje jego osiągnięcia w kraju i za granicą. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań zmierzających do podtrzymania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Przy organizacji funkcjonuje Płocka Drużyna Kusznicza.

Stowarzyszenie Teatr PER SE
KRS 0000271735
09-402 Płock, ul. Boczna 2,
www.plockteatr.pl, e-mail: teatrperse@gmail.com

Swoją działalność opiera na propagowaniu kultury i twórczości teatralnej w Płocku. Skupia młodych ludzi, których działania artystyczne charakteryzuje oryginalna forma przekazu, przełamywanie stereotypów i wychodzenie poza schematy. Upowszechnianie kultury oraz teatru w tak innowacyjny sposób sprawia, że teatr poza wzbogaceniem życia kulturalnego miasta, pełni też funkcję prospołeczną, edukacyjną i integracyjną.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku
im. Janiny Czaplickiej
KRS 0000226736
09-402 Płock, pl. Dąbrowskiego 2 pok. 101b, tel. 24 366 54 00 wew. 242
www.sutwplock.pl, e-mail: sutwplock@o2.pl

Skupia emerytów i rencistów w wieku 55+, dla których prowadzi lektoraty językowe, sekcje literacko-dyskusyjną, rękodzielniczą, turystyczno-krajoznawczą i brydżową. Włącza seniorów do systemu kształcenia ustawicznego w celu stymulowania ich sprawności intelektualnej i fizycznej. Dodatkowo płocki SUTW prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia osób starszych. Stara się stworzyć warunki do godnego starzenia się.

Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie
KRS 0000136357
09-402 Płock, pl. Narutowicza 8,
www.tnp.org.pl, e-mail: aktnp@interia.pl, mwtnp@interia.pl

Prowadzi badania i upowszechnia wiedzę z różnych dziedzin nauki. Organizuje konferencje, sesje naukowe, wykłady, spotkania autorskie oraz wystawy historyczne i artystyczne. Wydaje kwartalnik „Notatki Płockie” i „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” oraz publikacje książkowe. Działa na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i konserwację zgromadzonego zabytkowego księgozbioru.

opr. ab

Źródło: http://plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,11051,1,1.html

-->