Menu

Blog Single Post

08

Maj

Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Miejskiego Urzędu Pracy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, urzędy pracy realizują część zadań mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie działalności pozarządowej. Za pomocą jednego z 4 instrumentów pomocy.

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://mupplock.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Źródło: https://mupplock.praca.gov.pl

-->