Menu

Blog Single Post

22

Maj

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Prezydent Płocka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Ich tematem jest projekt Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok jest dostępny poniżej.

Konsultacje społeczne polegają na wyrażaniu opinii, składaniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji.

Sposób i tryb zgłaszania opinii:

  • w formie papierowej i przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock,
  • w formie papierowej i złożenie wypełnionego formularza do urny ustawionej przy wejściu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej, w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka,
  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza i wysłanie na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu

Konsultacje społeczne trwają: od 22 maja do 8 czerwca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1476 – do pobrania

2. Projekt Programu Współpracy – do pobrania

3. Formularz zgłaszania uwag – do pobrania

-->