Menu

Blog Single Post

17

Grudzień

Wezwanie do korekty

Płock, 17 grudnia 2020 r.

Wezwanie do korekty ofert pod względem formalnym

Po sprawdzeniu ofert złożonych w ramach konkursu na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021 na podstawie części V pkt 2 ppkt 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1921/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2020 r. wzywa się wskazane poniżej podmioty do dokonania korekty złożonych ofert. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do ww. zarządzenia ww. Tryb opiniowania ofert i regulamin pracy Komisji Konkursowej cześć I ust. 3 oferent ma 3 dni robocze tj. do 22.12.2020 r. do godz. 15:30 na uzupełnienie braków formalnych i/lub korektę oferty pod względem formalnym w Generatorze.

wezwanie do uzupełnienia braków formalnych z zakresu zdrowia publicznego – profilaktyka uzależnień

-->