Menu

Program Współpracy

 Szanowni Państwona ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 29 października br. została przyjęta Uchwała Nr 411/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2021 rok znajduje się w załączeniu: do pobrania


 Raport z konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (06.2020)

 Prezydent Płocka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Ich tematem jest projekt Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok jest dostępny poniżej.

Konsultacje społeczne polegają na wyrażaniu opinii, składaniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji.

Sposób i tryb zgłaszania opinii:

  • w formie papierowej i przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock,
  • w formie papierowej i złożenie wypełnionego formularza do urny ustawionej przy wejściu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej, w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka,
  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza i wysłanie na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu

Konsultacje społeczne trwają: od 22 maja do 8 czerwca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1476 – do pobrania

2. Projekt Programu Współpracy – do pobrania

3. Formularz zgłaszania uwag – do pobrania


Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok


Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 24 października br. została przyjęta Uchwała Nr 217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2020 rok znajduje się w załączeniu: do pobrania


Projekt Programu Współpracy na 2020 rok

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie miasta Płocka na 2020 rok”. Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym zasady i formy współpracy płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2020 rok został opracowany przez Dyrektora Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych przy współpracy z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej i dostępne są także w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Misjonarskiej 22.

Propozycje zmian, zalecenia oraz uwagi do projektu Programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku na:

  • adres: Urząd Miasta Płocka Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
  • adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Program współpracy 2020 [projekt do zaopiniowania]

formularz zmian do programu współpracy


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2018


Harmonogram prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok – do pobrania


Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu  27 września br. została przyjęta Uchwała Nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2019 rok znajduje się w załączeniu: do pobrania


Rozpoczęcie konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2019 rok”. Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym zasady i formy współpracy płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2019 rok został opracowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi.

Uwagi i propozycje zmian do projektu Programu Współpracy można składać od dnia 14 czerwca do dnia 30 czerwca 2018 r. na załączonym formularzu zmian.

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy są jednym z działań zaplanowanych w ramach prac nad tym dokumentem. Projekt Programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej oraz są dostępne w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

Uwagi do projektu Programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

PROGRAM współpracy 2019 – projekt- konsultacje 1

Formularz zmian do projektu Programu Współpracy na 2019 rok


Harmonogram prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok – do pobrania


Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 24 października br. została przyjęta Uchwała Nr 644/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2018 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2018 rok znajduje się w załączeniu:

Program Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2018 rok”

Program współpracy Gminy Miasto Płock jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2018 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2017 rok przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z uwzględnieniem zmian, które zostały zaproponowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka ogłasza konsultacje i zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu od dnia 12 czerwca do dnia 3 lipca 2017 r. Uwagi należy składać na załączonym formularzu zmian.

Konsultacje społeczne projektu Programu są jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad Programem współpracy. Treść projektu Programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 3 lipca 2017 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu projektu Programu odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 16:00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

Program współpracy 2018 – projekt 06.2018

Formularz zmian do projektu Programu Współpracy na 2018 rok


Szanowni Państwo

przedstawiamy zaktualizowany harmonogram prac nad Programem Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok: Program Współpracy na 2018 rok – HARMONOGRAM – aktualizacja


Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 25 października br. została przyjęta Uchwała Nr 417/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2017 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2016 rok znajduje się w załączeniu:

Program Współpracy


Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i o wol. działającymi na terenie m. Płocka na 2017 rok”

Prezydent Miasta Płocka w dniu 13 czerwca 2016 r. rozpoczął konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2017 rok”.

Program współpracy Gminy Miasto Płock jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2017 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2016 rok przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z uwzględnieniem zmian, które zostały zaproponowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.
Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu do dnia 4 lipca 2016 r. Uwagi należy składać na załączonym formularzu zmian.
Konsultacje społeczne projektu Programu są jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad Programem współpracy. Treść projektu Programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 4 lipca 2016 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

W dniu 8 marca 2016 roku na posiedzeniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały przyjęte założenia do opracowania Programu Współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie miasta Płocka na 2017 rok


Założenia do opracowania Programu 2017


Harmonogram Prac nad Programem Współpracy na 2017 r.

Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 27 października br. została przyjęta Uchwała Nr 224/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2016 rok znajduje się w załączeniu:

Program Współpracy na 2016 rok


Rozpoczęcie II etapu konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2016 rok”

Szanowni Państwo,
rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok”.
Program współpracy Gminy Miasto Płock jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2016 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2015 rok przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z uwzględnieniem zmian, które zostały zaproponowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.
Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu do dnia 14 września 2015 r. Uwagi można składać na załączonym formularzu zmian.
II etap konsultacji społecznych projektu Programu jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad Programem współpracy. Treść drugiej wersji projektu Programu zgodnie z harmonogramem prac została przygotowana przez Zespół Redakcyjny i zamieszczona poniżej w wersji elektronicznej oraz jest dostępna bezpośrednio w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 14 września 2015 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09 402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Projekt-Progr.współpr.- 2016 rok II etap

Formularz zmian do projektu Programu Współpracy na 2016 rok


Rozpoczęcie I etapu konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i o wol. działającymi na terenie m. Płocka na 2016 rok”

Prezydent Miasta Płocka w dniu 1 czerwca 2015 r. rozpoczął I etap konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok”.
Program współpracy Gminy Miasto Płock jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2016 rok został stworzony na bazie programu współpracy na 2015 rok przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z uwzględnieniem zmian, które zostały zaproponowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.
Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu do dnia 23 czerwca 2015 r. Uwagi należy składać na załączonym formularzu zmian.
I etap konsultacji społecznych projektu Programu jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad Programem współpracy. Treść projektu Programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie do dnia 23 czerwca 2015 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu