Menu

Akty Prawa Miejscowego

Program współpracy Gminy-Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi:


Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych:


Monitoring, ocena i informowanie o realizacji zadań publicznych:


Standaryzacja zadań publicznych: 


Polityka lokalowa:


Konsultacje społeczne:


Zasady i tryb metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych:

  • Uchwała Nr 862/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych – http://bip.ump.pl/?show_cat=bkOmTBkZ

Ewaluacja polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka

  • Uchwała Nr 863/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka –  http://bip.ump.pl/?show_cat=c4e8fJ2A

Inicjatywa lokalna:


  Inicjatywa obywatelska:


Integracja organizacji pozarządowych:


Polityka informacyjno – promocyjna Gminy Miasta Płocka wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich:


Mapa aktywności organizacji pozarządowych:


Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego:


Płocka Rada Seniorów:


Młodzieżowa Rada Gminy Płock:


Płocki Okrągły Stół Edukacyjny: