Menu

Archiwum (konkursy ofert)

Konkursy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 3444/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3417/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r

ZARZĄDZENIE Nr 3346/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3302/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r

ZARZĄDZENIE Nr 3272/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 3249/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017 i powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert n a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniani a kultury fizycznej w latach 2017 – 2018

ZARZĄDZENIE Nr 3232/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

Zarządzenie Nr 3211/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZĄDZENIE NR 3210/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE Nr 3193/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE NR 3159/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3148/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

Zarządzenie Nr 3149/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 3119/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3058/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

prezentacja konkurs rewitalizacja dla NGO

UCHWAŁA NR 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.)

UCHWAŁA NR 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE Nr 3039/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzec z osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3019/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2996/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2972/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019.

Zarządzenie Nr 2976/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w latach 2017 – 2019.

ZARZĄDZENIE NR 2969/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwarte go konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2897/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2891/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2888/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na r ealizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w latach 2017 – 2019

Zarządzenie Nr 2887/2017 Prezydenta Miasta Płoc ka z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organi zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w ty m działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2 011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZĄDZENIE NR 2873/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2821/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji i wychowania.

ZARZĄDZENIE Nr 2822/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2660/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 2743/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w latach 2017-2019 i powołania Komisji Konkursowej.