Menu

TRWAJĄCE

Konkursy na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 1913/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 r.


Zarządzenie Nr 1921/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 1924/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021


Zarządzenie Nr 1925/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021


ZARZĄDZENIE Nr 1935/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.