Menu

ZAKOŃCZONE

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok:

ZARZĄDZENIE NR 3486/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3367/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 3359/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3357/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 – 2018

Zarządzenie Nr 3293/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu o fert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE Nr 3290/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3231/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 3201/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3148/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie 3185/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3177/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017
roku

ZARZĄDZENIE NR 3115/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3026/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu of ert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w latach 2017 – 2019

Zarządzenie Nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofer t na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organi zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci e , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działal ności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzi ałalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZ Ą DZENIE NR 3012/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na real izacj ę zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2988/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia i końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2942/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w latach 2017-2019

ZARZĄDZENIE NR 2938/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2915 /2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2892/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2820/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2819/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2017 r

Zarządzenie Nr 2866/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2017-2018.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

ZARZĄDZENIE NR 2293/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 2136/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2016 – 2017

ZARZĄDZENIE Nr 2067/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 1959/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1924/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016r.

Zarządzenie Nr 1887/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w latach 2016-2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1685 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1551 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; w latach 2016 – 2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1536 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1532 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1533 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1526 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1527 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2016-2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1498 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1478 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2016 – 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1450 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2016 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr795/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 782 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w l. 2015-2016

Zarządzenie nr 738w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 630 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji czasu wolnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 229 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 220 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 187 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki oświaty i wychowania w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 186 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 185 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 184 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 183 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 163 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i modzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 155 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 154 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie Płocka usług opiekuńczych w roku 2015

Zarządzenie nr 140 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 r.