Menu

Działania Rady

Spotkanie Płockiej Rady Seniorów nietypowo …..

W dniu 19 lipca 2017 r. Płocka Rada Seniorów wraz z przedstawicielami samorządu płockiego i senioralnych organizacji pozarządowych została zaproszona na wizytę do Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Głównym organizatorem tegoż wydarzenia był Pan Andrzej Markowski członek komendy chorągwi, na którego zaproszenie bawiliśmy cały dzień w Gorzewie. Na stanicy czekał już na nas komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP Pan Michał Bagiński, który opowiedział nam o historii i współczesności tegoż miejsca. Następnie odwiedziliśmy grupy dzieci i młodzieży, które obecnie przebywają na obozie w Stanicy. Nie zabrakło wspólnych śpiewów, pląsów oraz budowania szałasów w lesie. Poznaliśmy wiele przyśpiewek i piosenek harcerskich. Niektórzy  z nas po raz pierwszy spotkali się z obozowym życiem, a inni przypomnieli sobie jak to było za ich lat.

Opowieściom i gawędom nie było końca. Na zakończenie zasiedliśmy do wspólnego ogniska by powspominać miniony czas.


Rada jest organem doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących osób powyżej 50 roku życia.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz, a także wpływ seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności Miasta.

Do zadań Płockiej Rady Seniorów należy w szczególności:

  1. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań, działań na rzecz osób starszych w Płocku.
  2. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej.
  3. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji.
  4. Opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących sytuacji osób starszych oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka.
  5. Doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.
  6. Dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

PŁOCK – SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Płock otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za działania na rzecz seniorów. Nasze miasto zostało wyróżnione za rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Wyróżnienie z rąk senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych odebrała w Warszawie Ewa Pietrzak, pełnomocnik Prezydenta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Płockiej Rady Seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych.

Od kilku lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którego przedmiotem jest wybór najlepszych inicjatyw poprawiających jakość życia seniorów. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu rywalizują o tytuł: „Samorząd przyjazny seniorom”.

Taki tytuł stanowi potwierdzenie, że władze samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach, tej coraz liczniejszej, części wspólnoty lokalnej, jaką są seniorzy. Tegoroczna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” koncentrowała się na promowaniu zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.